O nemocnici

Naše poslání

Základním posláním společnosti je poskytování akutní i následné,
lůžkové a ambulantní zdravotní péče pro pacienty z řad obyvatelů
i návštěvníků Karlovarského kraje, v základních, specializovaných
a superspecializovaných oborech, v maximálně možném rozsahu,
kvalitě a dostupnosti.

Virtuální prohlídka

Naše vize

Ekonomická stabilizace při zachování kvality poskytované zdravotní péče.

Naše cíle

Zajistit kvalitní a dostupnou zdravotní péči v zájmu maximální spokojenosti pacienta.
Pro pracovní kolektivy vytvořit motivující a přátelské pracovní prostředí v zájmu úsilí
o co nejvyšší spokojenost, odbornou seberealizaci a týmovou spolupráci. Využít
vzájemně propojený informační systém v zájmu efektivního řízení společnosti a dokonalé
informovanosti. Rozvíjet společnost formou výstavby a rekonstrukce nových a stávajících
provozních ploch, restrukturalizací lůžkového fondu. Zaváděním nových diagnostických metod
a léčebných postupů zajistit ekonomickou rovnováhu mezi příjmy (zdravotní pojišťovny,
přímé platby, dotace, dary) a náklady na zdravotní péči.

Naše hodnoty

  • špičková úroveň a kvalita poskytovaných služeb,
  • komunikace a informovanost,
  • etika a empatie,
  • rozvoj lidských zdrojů a vzdělání,
  • efektivní řízení moderní technologie.